Реакция на огън

В изпитвателната лабораторията на „Ф плюс” ООД се извършват огневи изпитвания на продукти, строителни елементи и конструкции.

Реакцията на огън е характеристика на продуктите, която определя приноса към развитието на пожара. Основните характеристики, които се измерват при изпитванията са:

  • отделена енергия при горенето;
  • наличие на горене;
  • наличие на пламтящи частици;
  • загуба на маса;
  • отделяне на дим;
  • изгоряла дължина;
  • скорост на разпространение на горенето.

В лабораторията се провеждат изпитвания на:

  • строителни продукти;
  • пластмаси;
  • платове.

Основните класове по реакция на огън са: A1, A2, B, C, D, E и F. В зависимост от конкретното предназначение на продуктите се добавят следните индекси: FL- подожи покрития; L- тръби; CA- кабели; ROOF- покривни покрития. Продуктите се оценяват и по отношение отделянето на дим (s1, s2, s3) и наличието на пламтящи частици (d0, d1 и d2).

В лабораторията се извършват тестове по следните стандатри:

БДС EN 11925-2

БДС EN 11925-2

"Изпитвания на реакция на огън. Запалимост на продукти, подложени на директно въздействие с пламък. Част 2: Изпитване с източник от единичен пламък ";

БДС EN 60695-11-10

БДС EN 60695-11-10

"Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50 W";

​БДС EN ISO 9772

​БДС EN ISO 9772

"Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък";

​БДС EN ISO 9773

​БДС EN ISO 9773

"Пластмаси. Определяне поведението при горене на тънки гъвкави вертикални пробни тела при контакт с малък пламък като източник на запалване";

​БДС EN ISO 6940

​БДС EN ISO 6940

"Текстил. Поведение при горене. Определяне на склонността към запалване на вертикално разположени образци";

БДС EN ISO 6941

БДС EN ISO 6941

"Текстил. Поведение при горене. Измерване разпространението на пламъка по вертикално разположени образци";

БДС EN ISO 3582

БДС EN ISO 3582

"Еластични разпенени полимерни материали. Лабораторно оценяване на свойствата при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък".