​БДС EN ISO 9773

"Пластмаси. Определяне поведението при горене на тънки гъвкави вертикални пробни тела при контакт с малък пламък като източник на запалване";