БДС EN ISO 3582

"Еластични разпенени полимерни материали. Лабораторно оценяване на свойствата при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък".