БДС EN ISO 6941

"Текстил. Поведение при горене. Измерване разпространението на пламъка по вертикално разположени образци";

Този метод за изпитване на огън е свързан с определяне запалимостта/ възпламенимостта на текстилни продукти. Методът определя времето за разпространение на горене с пламък върху вертиклано разположени платове и индустриални продукти от текстл под формата на отделни или композитни изделия (промазани, прошити, многослойни и др. комбинации) под въздействие на определен малък пламък.

Изпитването не е свързано с изискванията на БДС EN 13501-1 за строителните продукти.

Образец за изпитване

Подготвят се 6 образеца с дължина (560±2) mm и широчина (170±2) mm.

Образците се подготвят така, че 3 са в надлъжна посока на влакната и 3- в напречна посока. Ако двете повърхности на образците се различават на външен вид и предварителни изпитвания показват различна склонност към запалване, се правят допълнителни изпитванияи по двете повърхности.

Изпитването може да бъде проведено при излагане на въздействие по повърхността, или при излагане на въздействие по долния ръб на образците.