Classification

The classification of products, building components and structures depends on their practical purpose and relates to the test data, the possibilities for direct and extended application of results, European design codes, computer simulation and current national and European legislation.

Основните стандарти за европейска класификация са свързани с:

  • БДС EN 13501-1 за класификация по реакция на огън на строителни продукти с общо предназначение, подови покрития и тръби;
  • БДС EN 13501-2 за устойчивост на огън на строителни елементи и конструкции;
  • БДС EN 13501-3 за устойчивост на огън на клапи и въздухопроводи;
  • БДС EN 13501-4 за системи за управление на огън и дим;
  • БДС EN 13501-5 за реакция на огън на покривни покрития;
  • БДС EN 13501-6 за защита на кабели.

Лабораторията подпомага клиентите за правилния избор на метода за изпитване за най-пълна оценка на изпитвания продукт, като се прецени и възможно най-широкото приложение на данните от проведените изпитвания в практиката или възможната употреба при проектирането, като се оптимизира броя на проведените изпитвания.