Огнезащитни бои и замазки

За оценката на огнезащитните бои и замазки се извърпват серия от изпитвания, описани в БДС EN 13381-8. Оценяването на реактивните покрития се извършва съгласно изискванията на ETAG 018-2, като в него са описани всички изпитвания, на които е необходимо да отговарят този пип продукти.